• Studiested:
 • Varighet: 4 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 240
 • Søknadsfrist *
* for noen søkere
 • Du vil inspirere og formidle kunnskap til barn og unge
 • Du kvalifiserer deg til ”verdens viktigste yrke”
 • Det er behov for mange nye gode lærere

Kort om studiet

Grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn er en fireårig profesjonsutdanning. Lærerutdanningen kvalifiserer for undervisning på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, og passer deg som ønsker kunnskap om hvordan barn og ungdom lærer.

Utdanningen gir deg undervisningskompetanse i tre valgfrie undervisningsfag. I første og andre studieår velger du mellom fagene engelsk, matematikk og norsk. I andre og tredje studieår har du valget mellom musikk, naturfag, religion, livssynskunnskap og etikk (RLE) og samfunnsfag. I fjerde studieår kan du velge kroppsøving, eller et av de andre fagene fra andre og tredje studieår. En del av fjerde studieår kan også erstattes av et skolerelevant fag.

I tillegg til undervisningsfagene er praksis og faget pedagogikk og elevkunnskap obligatorisk for alle studenter.

 

Årsplan

Årsplan for 2016-2017 finner du her

Tilbud om forkurs i matte

Søkere med snitt på minimum 3,0 i fellesfaget i matematikk, som ellers oppfyller de andre kravene til opptak på lærerutdanninger, vil få tilbud om forkurs i matematikk.

Søk derfor om opptak til lærerutdanning selv om du per dags dato ikke oppfyller kravet om karakteren 4 i matematikk. 

Nye opptakskrav til lærerutdanninger

Fra høsten 2016 heves kravene for å bli tatt opp på grunnskolelærer- og lektorutdanninger. For søkere betyr dette at du i tillegg til 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på karakteren 3,0 i norsk, må ha et karaktergjennomsnitt på 4,0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring.

OBS! Opptakskravet oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).

Vedrørende poenggrense (i feltet lenger ned på siden) betyr det at alle som oppfylte karakterkrav fikk studieplass høsten 2015.

Les mer om opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Førstegangsvitnemålskvote

Alle

Ordinær kvote

Alle

Praktisk informasjon

Praksis

Praksisopplæringen skal inngå som en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiet ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over fire år. Høgskolen i Hedmark har partneravtaler med grunnskoler i kommunene Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Stange hvor praksisopplæringen skal gjennomføres.

Emner

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Obligatoriske emner - praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Valgfrie emner : Engelsk, matematikk eller norsk

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Valgfrie emner: Musikk, Naturfag, RLE eller Samfunnsfag

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Valgfrie emner: Kroppsøving
Valgfrie emner fra tidligere år, Andre skolerelevante fag, Mastergrad 1. studieår

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Læringsutbytte

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for 5.- 10.trinn.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten

 • har solide faglige og fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen og kunnskap om fagene som skolefag og forskningsfag
 • har kunnskap om arbeid med videreutvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og elevers ulike rettigheter
 • har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon
 • har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster
 • har kunnskap om klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om viktigheten av og forutsetninger for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og hjem
 • har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger
 • har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av de grunnleggende ferdighetene tilpasset elever på 5.–10. trinn
 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer
 • kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse
 • kan tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn, motivere
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer
 • kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål
 • mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid
 • kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform
 • kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn
 • kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid og bidra til forståelse for samenes status som urfolk
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket
 • innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for 5.- 10.trinn. Studentene skal i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen som er beskrevet i læringsutbytteformuleringene.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 4 i matematikk.

 

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Grunnskoleutdanningen er fireårig og gir tilsammen 240 studiepoeng (sp). Det kan søkes om opptak til masterutdanningene etter bestått tredje studieår (bachelor)

Utveksling

Høgskolen i Hedmark har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler i en rekke land. Som student på grunnskolelærerutdanningen vil du kunne søke om et tilrettelagt utvekslingsopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i Namibia eller Canada. Utenlandsoppholdet er lagt til studiets 6. semester og vil bli innpasset i gradsutdanningen.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

hilde.brustad@hihm.no

Hilde Hildonen Brustad

Seniorkonsulent
knut.hovik@hihm.no

Knut Øystein Høvik

Studieleder GLU

Søknad og opptak

Søkekode
209 651