God folkehelse handler også om god psykisk helse. 

Hva fremmer og hemmer god psykisk helse og livskvalitet for mennesker i ulike aldrer og livssituasjoner? Hvilke forhold i lokalsamfunnet eller storsamfunnet virker inn på enkeltindividers eller gruppers psykiske helse, og på hvilke måter kan samfunnets helse- og sosialtjenester bidra til at den bedres? Forskningen innen psykisk helsearbeid har fokus på praksisnærhet, etisk bevissthet og samarbeid med brukere og deres organisasjoner, og på utvikling av kunnskap for gode livsstrategier og et mer inkluderende samfunn.

Publisert: .