Forskningsområdet Folkehelse ved Høgskolens i Hedmark kjennetegnes ved praksisnære og praksisrelevante forsknings­prosjekter, med ulike innfallsvinkler, grad av tverrfaglighet og brukermedvirkning. 

Det samme gjelder regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forskningsgruppene. Høgskolen utdanner profesjonsutøvere og fagpersoner innenfor sentrale fagområder i folkehelsearbeidet, og forskningen skal bidra med ny kunnskap av verdi for utvikling og innovasjon i utdanningene, i praksisfeltet og ellers i det arbeids- og samfunnslivet høgskolen utdanner kandidater til.

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21, Samhandlingsreformen og andre sentrale dokumenter nasjonalt og internasjonalt peker på god folkehelse og tidlig helsefremmende innsats som tilnærming til kommende helseutfordringer i samfunnet. Forskningsområdet Folkehelse støtter slik opp under nasjonale og internasjonale føringer om kunnskapsutvikling og innovasjon for bedre folkehelse i befolkningen.

Tett kobling mellom forskning, utdanning, og praksis står sentralt. Å involvere studentene i forsknings­prosjekter bidrar til utdanning av utviklingsorienterte profesjons- og fagpersoner med en helsefremmende tilnærming i sin profesjons- og fagutøvelse. Kombinerte stillinger mellom høgskolen og ulike praksisarenaer benyttes som et virkemiddel for interaksjon. Samarbeid innenfor den regionale kompetanseklyngen Terningen Nettverk og samlokalisering i flerbruksanlegget Terningen Arena – begge med folkehelse som felles overbyggende profil - er viktige virkemiddel for utvikling og formidling av ny kunnskap med relevans for arbeids- og samfunnsliv. Forskningsområdet har også et institusjonelt strategisk forankret forsknings- og utdannings­samarbeid med Karlstads universitet, og den nasjonale forskerskolen i profesjonsrettet og praksisnær forskning (PROFRES).

Publisert: .