(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Verdifulle biologiske produkter kan hentes fra mikroorganismer, celler, vev og planter. Ved forsiktig håndtering beholdes disse stoffenes struktur og funksjoner intakt.

Bioprosessteknologi (BPT) omfatter de praktiske metodene både i laboratorieskala og industrielt som behøves for å produsere og isolere verdifulle biomolekyler, som f eks proteiner. Gjennom BPT kan produktideer konverteres til industriell virkelighet.

Vi forsker på blant annet

  • Fermentering av mikroorganismer, anaerob gjæring
  • Isolering av proteiner og andre biologiske stoffer, basert på selektiv separasjon (adsorpsjon, membraner, ekstraksjon)
  • Bruk av enzymer i omdanning av biomasse (cellulaser)
  • Optimalisering og simulering av enzym- og renseprosesser

Til utvinning av verdifulle proteiner fra biomasse bruker vi skånsomme teknologier som adsorpsjonskromatografi (pakket og ekspandert kolonne), tverrstrømsfiltrering (TFF) og utfelling. Vi har gjort grundige studier på isolering av potetproteiner til bruk i næringsmidler, såkalte industrielle proteiner. Adsorpsjonsmasser med god selektivitet og høy salttoleranse, såkalt  «mixed mode» forenkler oppsamling av intakte proteiner fra spillvann. Proteinrensing anvender vi også på annet biologisk materiale (plantesafter, blod, bakterier, vomsaft).

Forskning innen enzymteknologi inkluderer nedbrytning av lignocellulose, med sikte på å frigjøre polysakkarider og sukker ved enzymatisk hydrolyse med cellulase og hemicellulase. Vominnhold fra drøvtyggere som utnytter cellulose som fôr, er spesielt av interesse som nye kilder for fiberspaltende enzymer. Cellulaser utnyttes også til å øke produksjon av biogass i anaerobe reaktorer med høyt fiberinnhold.

Storskala isolering og separering av biologiske stoffer innebærer sammenstilling av en logisk sekvens av prosesstrinn eller enhetsoperasjoner, bedre kjent som nedstrømsprosessering (DSP). Ved å finne de optimale betingelsene for fermentering, enzymbehandling, kromatografering, filtrering, ekstraksjon etc., forbedres utbyttet av hele prosessen betydelig. Forsøk gjennomføres i mikroskala som faktorialt eksperimentelt design (DoE) i en systematisk screening og optimalisering av de kritiske variablene i en enhetsoperasjon. Simulering og massebalansering av bioprosesser utføres i SuperPro-programvare (Intelligen, Inc.).

Instrumentering

  • Äkta Pure L automatisert kromatografi (GE Healthcare), benke- og pilotskala kolonner for pakket og expanded bed kromatografi
  • TFF membran enheter (50-1000cm2) i benkeskala rigg
  • Bioengineering KLF 3.7L fermentor
  • STR 1.2L Anaerob reaktor
  • Utstyr for frysetørking
  • Diverse analytisk instrumentering

 

Publisert: . Sist endret: .