Doktorgradsutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Doktorgradsutdanning i anvendt økologi (informasjon på engelsk)

Høgskolen i Hedmark har p.t. vel 50 tilsatte som arbeider med fullføring av en doktorgradsutdanning. De fleste av disse er stipendiater, det vil si at de er tilsatt i rekrutteringsstillinger eller på annet vis er gitt økonomisk støtte til gjennomføring av utdanningsløpet. Andre er doktorgradsstuderende uten formelle støtteordninger.

HH har 19 rekrutteringsstipendiater per 2012. Kunnskapsdepartementet tildeler høgskolen rekrutteringsstillinger over statsbudsjettet over høgskolens budsjettramme. Høgskolens FoU-utvalg har ansvar for tildeling og refordeling av disse stipendiatstillingene til fagmiljøene.

Ordningen med doktorgradskvalifiseringsstipender er vedtatt avsluttet av Høgskolestyret på den måten at nye avtaler ikke inngår. De som allerede er inne i doktorgradskvalifiseringsløp med støtte fra stipendordningen, avslutter sine stipendiatperioder.   

 

Publisert: . Sist endret: .