• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 60
 • Søknadsfrist
 • Du har lyst til å kvalifisere deg som lærer
 • Du opparbeider deg kompetanse som kan gi et spennende og viktig yrke 
 • Det er et godt arbeidsmarked 

Kort om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående opplæring.

Opptakskrav er fullført universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng). Det er krav til fordypning med 80 studiepoeng i ett fag. Du må minst ha 60 studiepoeng i det undervisningsfaget du ønsker å ta fagdidaktikk i. 

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen tilbyr fagdidaktikk i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE og kroppsøving.

Organisering av undervisning og praksis i 2016 - 2017 ser du her (oppdatert 5. august):

Fra høsten 2019 vil disse opptakskravene gjelde:

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget eller
 • en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget

Praktisk-pedagogisk utdanning kan også tas på deltid over to år.

 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Praktisk informasjon

Praksis i utdanningen

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet og har et omfang på 60 dager fordelt på to praksisperioder. Praksis gjennomføres ved skoler Høgskolen har avtaler med i Hedmark, Oppland og Akershus. Studenter skal ha praksis i både ungdomsskolen og i videregående opplæring. Praksis er obligatorisk, og studenter som har jobb ved siden av studiet, må søke permisjon for praksisperiodene. 

Emner

De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2016/2017

Studiepoeng År 1

Pedagogikk

Studiepoeng År 1

Praksis. 30 dager i 1. semester og 30 dager i 2. semester

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn 
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører  som er relevante for skoleverket

 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng og minst 60 studiepoeng i undervisningsfaget det tilbys fagdidaktikk i.

 

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Praktisk- pedagogisk utdanning er en ett-årig videreutdanning på bachelor-nivå.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

ylva.langaas@hihm.no

Ylva Langaas

Studieleder PPU

Solveig Westerheim

Førstekonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
209 1309