• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180
 • Søknadsfrist *
* for noen søkere
 • Du lærer om bærekraftig bruk og forvaltning av naturressursene
 • Du ønsker å studere i et miljø der alle er opptatt av skog og utmark
 • Du får en praktisk og fremtidsrettet utdanning 

Kort om studiet

Klimaendringer fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt. Utdanningen gir deg allmennteoretisk og yrkesrettet kunnskap om forvaltning og næringsvirksomhet i utmark. Emnene omhandler bærekraftig bruk av fiske- og viltressursene, og du velger å spesialisere deg innen vilt, rovvilt, fiskeforvaltning, skogbruk eller jordbruk.

Gjennom utdanningen får du mulighet til å delta i forskningsarbeidet på avdelingen og du vil møte aktive forskere som dine forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan skrives som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. Dette gjør du ved å velge statistikk og vitenskapelige metoder eller næringsutvikling og økonomi i andre klasse. 

Studentblogger

Ruben studerer Bachelor i utmarksforvaltning - følg gjerne bloggen hans.

Bachelor i utmarksforvaltning

Drømmer om en jobb i Statens Naturoppsyn

 - Fagene bygger på hva jeg vil jobbe med, og vi får både teori og litt feltarbeid, sier Kim André Dalen.

Les hele intervjuet med Kim André her.

Les intervjuet med Kim André

Poenggrense ved forrige opptak

Førstegangsvitnemålskvote

Alle

Ordinær kvote

Alle

Emner

1. studieår

Studiepoeng År 1 År 2

2.studieår

Studiepoeng År 1 År 2

3.studieår

Studiepoeng År 1 År 2

I blokk 2, andre året, kan studentene velge mellom Vitenskapelig metode og statistikk eller
Næringsutvikling og økonomi 1 og 2
I blokk 4, tredje året, må studentene velge mellom Viltforvaltning eller Forvaltning av fisk og vassdrag

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha fylgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har brei kunnskap om utmarka, dei biologiske ressursane og forvaltning av desse i Noreg, med spesiell vekt på anvendt økologi, skog, fisk og vilt.
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeid innan økologi, fisk og vilt.
 • kan oppdatere sin kunnskap innan anvendt økologi og utmarksforvaltning
 • har kunnskap om utmarksforvaltinga si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap og relevante resultat frå forsking og undervisningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffa velgrunna val
 • kan reflektere over eigen utmarksfaglig utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det lyser opp ei problemstilling
 • kan meistre relevante verktøy, teknikkar og uttrykksformer innan økologi og forvaltning av areal og biologiske ressursar

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante problemstillingar i utmarksforvaltinga
 • kan på sjølvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre varierte forvaltningstiltak og arbeidsoppgåver, og prosjekter som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan formidle sentralt økologiske teoriar, forvaltningsmessige problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innan utmarksforvaltning eller økologi og gjennom dette medverke til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innan økologi og utmarksforvaltning, og kan vurdere deira nytte frå ein sjølvstendig ståstad

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarande nivå.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er ei treårig grunnutdanning og er eit fulltidsstudium med eit omfang på180 studiepoeng. Studiet gir graden Bachelor i utmarksforvaltning.

Utveksling

Du kan velge å ta deler av utdanningen i utlandet. Høgskolen i Hedmark har utvekslingsavtaler innen skogbruk med flere universiteter i Canada, Frankrike, Latvia, Ungarn, Kosovo, Namibia, Tanzania, USA, Tyrkia, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Nederland, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits og England.

Her finner du informasjon om utenlandsopphold.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

mona.sagen@hihm.no

Mona Kristin Sagen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
209 323