Om oppdragsrapportserien

I Høgskolen i Hedmarks oppdragsrapportserie publiseres FoU-arbeid som er eksternt finansiert, enten eksternt fullfinansiert som oppdragsprosjekt eller eksternt delfinansiert som bidragsprosjekt. Publisering i denne serien vil normalt bare være deler av publikasjonene fra et prosjekt. Uavhengig av finansieringskilde er målet for forskningsprosjekter ved Høgskolen i Hedmark at resultater og innsikt fra prosjektene skal publiseres i vitenskapelig godkjente publiseringskanaler.

 

Forfatterens ansvar

 1. Oppdragsforskning skal gjennomføres i overensstemmelse med vitenskapelig redelighet og akademisk frihet. Se forskningsetiske retningslinjer og Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag.
 2. Forfatter informerer prodekan for forskning på den aktuelle avdeling om rapporten. Biblioteket kontakter prodekan for forskning før arbeid med publikasjon settes i gang.
 3. Forfatter kontakter publikasjonstjenesten i god tid før publisering. Det må beregnes at ferdigtrykt publikasjon foreligger tidligst en måned fra publikasjonstjenesten mottar manus.
 4. Formkrav til manus. For å forenkle arbeidet med publisering, er det lurt å bruke stiler og maler i Word.
 5. Skjemasider. Alle utgivelser skal ha egne sider med sammendrag på norsk og engelsk. Forfatteren er ansvarlig for å fylle ut feltene for tittel, forfatter, ev. oppdragsgiver, emneord og sammendrag. De andre feltene fylles ut av ansvarlig for publikasjonstjenesten.
 6. Tekst til omslagets bakside:
   a) Kortfattet sammendrag av rapportens innhold.
   b) Kort presentasjon av forfatter(e): navn, tittel, arbeidssted, ev. fagområde(r).
 7. Forfatteravtale. For å publisere i Høgskolens skriftserier må forfatteren inngå en forfatteravtale med Høgskolen.
   a) Last ned forfatteravtale for oppdragsrapportserien.
   b) Skriv ut 3 eksemplarer og fyll ut ledige felter.
   c) Forfatteren beholder det ene eksemplaret og oversender de andre til ansvarlig for publikasjonstjenesten.
 8. Kildehenvisninger og litteraturlister. Høgskolen i Hedmark bruker «APA-standard» for å oppgi kilder. Mer informasjon om referanseteknikk og eksempelsamling finnes på bibliotekets studiehjelpside (APA-eksempelsamling).
 9. Fremskaffe eventuelle originale bilder, logoer og illustrasjonsmateriale ved behov.
 10. Levere endelig manus ferdig korrekturlest i elektronisk form (Word) til publikasjonstjenesten. Når manus er levert, forventes det at tekstlig og grammatisk korrekturlesing er utført.
 11. Opplag. Forfatter må oppgi hvor mange egenfinansierte eksemplarer han/hun eller oppdragsgiver ønsker. Biblioteket får kostnadsfritt 15 eksemplarer av oppdragsrapporter (se punkt 8 nedenfor).

 

Publikasjonstjenestens ansvar

Hovedbibliotekar har det operative ansvaret for publikasjonsserien. Det redaksjonelle ansvaret for serien ligger hos rektor/prorektor.

 1. Publikasjon skal være meldt til den aktuelle prodekan for forskning av forfatter. Publikasjonstjenesten kontakter prodekan for forskning før arbeidet med publikasjonen startes.
 2. Publikasjonstjenesten tildeler ISBN og nummer skriftserien.
 3. Klargjøring av Oppdragsrapporter:
  Publikasjonstjenesten tilbyr bearbeiding av manus, lager omslag, har kontakt med trykkeriet og oversender trykkeklare filer, eller kun digital versjon. Lenke til digital versjon legges ut på høgskolens nettsider.
   Vi har dessverre ikke kapasitet til korrekturlesing eller oversetting.
 4. Forfatteravtale. Etter at forfatter og ansvarlig for publikasjonstjenesten har underskrevet avtale, oversendes denne til arkivet.
 5. Kontakt med forfatter. Ferdig rapport/oppdragsrapport sendes forfatter for godkjenning.
 6. Registrering av dokumentet i Oria, Cristin og Brage.
 7. Oppdatering av web-informasjon om Høgskolens skriftserier.
 8. Biblioteket får kostnadsfritt 15 eksemplarer av oppdragsrapporter og sørger for avlevering til Nasjonalbiblioteket (jf. Pliktavleveringslova), utsending til høgskolens avdelingsbibliotek, rektor og dekan.

 

Ta gjerne kontakt for informasjon og veiledning: e-post | tlf: 625 17736 eller 624 30419

 

Publisert: . Sist endret: .